AKTUALNY NUMER ELEKTRONIKA

Spis tresci zeszytu Elektronika nr 8/2021

ŁADOWARKI USB WG INFINEON .......2


NOWA FALA GaN I SIC .............4


PIĘĆ TENDENCJI WYWOŁANYCH PRZEZ PANDEMIĘ .......5


MSPO 2021: POTENTACI BRANŻY OBRONNEJ NIE ROZCZARUJĄ .......6


SMOG NAS ZABIJA, A ELEKTROSMOG? CZY W OGÓLE ISTNIEJE? .......7


APLIKACJA DO POKŁADOWEJ DIAGNOSTYKI SAMOCHODU NA PLATFORMĘ RASPBERRY Pi (Application to car on-board diagnostics for Raspberry Pi platform)
M. WRÓBEL, M. SZUGAJEW, J.M. KELNER......................8

Streszczenie
Rozwijany od lat 80. XX wieku standard OBD (On-Board Diagnostics) stanowi podstawę współczesnej diagnostyki pojazdów. W niniejszym artykule przedstawiono autorski projekt systemu diagnostyki pokładowej samochodu opracowany z wykorzystaniem podzespołów COTS (Commercial Off-The-Shelf). Podstawą systemu jest dedykowana aplikacja na platformę Raspberry Pi, która komunikuje się z modułem ELM327 za pomocą interfejsu Bluetooth. Aplikacja została opracowana w języku C++ przy użyciu środowiska QT Creator. W artykule przedstawiono koncepcję systemu, opis graficznego interfejsu użytkownika aplikacji oraz wyniki przykładowych testów.
SŁOWA KLUCZOWE:diagnostyka pokładowa samochodu, OBD, magistrala CAN, Bluetooth, Raspberry Pi, ELM327, QT Creator, aplikacja, graficzny interfejs użytkownika

ABSTRACT
Developed since the 1980s, the on-board diagnostics (OBD) standard is the basis of modern vehicle diagnostics. This paper presents the original design of the car OBD system, developed with the use of commercial off-the-shelf (COTS) components. The system basis is a dedicated application for the Raspberry Pi platform, which communicates with the ELM327 module via the Bluetooth interface. The application was developed in C++ language using the QT Creator environment. The paper presents the system concept, description of the application’s graphical user interface (GUI) and the results of exemplary tests.
KEYWORDS:car on-board diagnostics, OBD, controller area network, CAN, Bluetooth, Raspberry Pi, ELM327, QT Creator, application, graphical user interfaceKOMPUTEROWE ROZPOZNAWANIE TOŻSAMOŚCI NA PODSTAWIE OBRAZU UCHA
(Computer recognition of identity based on the image of the ear)
P. DUSZEJKO, Z. PIOTROWSKI...............14

Streszczenie
W artykule omówiono możliwość użycia sieci konwolucyjnej do klasyfikacji obrazu ucha człowieka, celem zbudowania systemu weryfikacji tożsamości. Sprawdzono także skuteczność aplikacji w zależności od architektury sieci neuronowej, jak również zbadano wpływ oświetlenia oraz piercingu na skuteczność działania algorytmu.
SŁOWA KLUCZOWE:konwolucyjne sieci neuronowe, rozpoznawanie tożsamości, rozpoznawanie obrazów, ucho zewnętrzne

ABSTRACT
The article presents the possibility of obtaining an image of the convolutional network for the classification of the human outer ear for build identity verification system. The effectiveness of the application was also checked depending on the architecture of the neural network, as well as the influence of lighting and piercing on the effectiveness of the algorithm.
KEYWORDS:convolutional neural networks, identity recognition, image recognition, outer ear

IDENTYFIKACJA OBCIĄŻEŃ NA PODSTAWIE ANALIZY PRZEBIEGÓW PRĄDU
(Load identification based on current waveforms analysis)
B. PLEWKO, M. SUPRONIUK..........19

Streszczenie
Artykuł powstał w oparciu o pracę dyplomową zrealizowaną przez studenta Wojskowej Akademii Technicznej. W niniejszej publikacji zawarto krótki opis klasyfikatorów wykorzystanych następnie podczas realizacji zadania dyplomowego oraz szczegółowy opis zaproponowanego rozwiązania z zakresu identyfikacji obciążeń na podstawie analizy przebiegów prądowych. Przedstawione zostały etapy projektowania systemu oraz budowy algorytmu z zaimplementowanym klasyfikatorem. Podjęta również została krytyczna analiza prezentowanego rozwiązania oraz zaproponowane zostały rozwiązania zwiększające skuteczność.
SŁOWA KLUCZOWE:identyfikacja obciążeń, przebiegi prądowe, analiza przebiegów, klasyfikacja i identyfikacja

ABSTRACT
The article is based on a thesis made by a student of the Military University of Technology. In this publication, which applies to the analysis of used functions, then you can take advantage of an offer that offers solutions for the implementation of the confirmation function based on the performance of the used checks. The stages of system design and building an algorithm with an implemented classifier are presented. A critical analysis of the repair was also undertaken and the solutions proposed by the new solutions were approved.
KEYWORDS:load identification, current waveforms, waveform analysis, classification and identificationSUPERPOZYCJA, KOHERENCJA, INTERFERENCJA I SPLĄTANIE KWANTOWE
(Quantum superposition, coherence, interference and entanglement)
R. ROMANIUK..........23

Streszczenie
Superpozycja kwantowa jest fundamentalną zasadą mechaniki kwantowej a w informacyjnych technikach kwantowych jest fundamentalną przestrzenią istnienia kubitu, np. dwupoziomowego energetycznie, i jego ogólniejszej formy, wielopoziomowego energetycznie, kuditu. Dwa podstawowe/bazowe/czyste stany kwantowe kubitu mogą być dodane do siebie, nałożone, superponowane, współistnieć jednocześnie i rezultatem jest inny stan kwantowy tego kubitu. Każdy stan kwantowy kubitu może być reprezentowany jako suma dwóch różnych stanów kwantowych. Każdy stan kwantowy kuditu może być reprezentowany jako suma wielu różnych stanów kwantowych. Koherencja jest zasadniczą kategorią aby kubit był w stanie superpozycji. Koherencja kwantowa (i związana z nią interferencja) oraz splątanie są w pewnym sensie wspólnie zakorzenione w zasadzie superpozycji kwantowej. Koherencja i splątanie kwantowe są kategoriami zasobowo i operacyjnie pokrewnymi choć konceptualnie i ideologicznie odmiennymi. Zasobowe ujęcie tych kategorii stosuje wymienne miary ilościowe i jakościowe, pozwalające na analogiczną ocenę możliwości funkcjonalnych kwantowych systemów obliczeniowych i metrologicznych pozostających w stanie superpozycji, poprzez zgromadzone w nich zasoby koherencji i/lub splątania. Superpozycja kwantowa jest rodzajem fundamentu, na którym mierzalne ilościowo i jakościowo zasoby w postaci koherencji i splątania umożliwiają budowę technologii kwantowych i aplikacji. Miar tych zasobów kwantowych, prostszych dla stanów bazowych, bardziej złożonych dla stanów mieszanych, jest wiele określających je z różnych stron funkcjonalnych. Dla kwantowych stanów mieszanych definiowane są także inne miary jak np. niezgoda (discord) kwantowa.
. SŁOWA KLUCZOWE:superpozycja kwantowa, koherencja kwantowa, interferencja kwantowa, splątanie kwantowe, diskord kwantowy, kubit, kudit

ABSTRACT
Quantum superposition is a fundamental principle of quantum mechanics, and in quantum information techniques it is the fundamental space for the existence of a qubit, two-level energy quantum system, and its more general form, multi-level energy quantum system, a qudit. Two fundamental / basis / pure quantum states of a qubit can be added together, superposed, coexist simultaneously, and the result is a different quantum state of this qubit. Each quantum state of a qubit can be represented as the sum of two different quantum states. Each qudit quantum state can be represented as the sum of many different quantum states. Coherence is an essential category for a qubit to be in superposition. Quantum coherence (and the associated interference) and entanglement are, in a sense, co-rooted in the principle of quantum superposition. Coherence and quantum entanglement are categories in terms of resources and operationally related, although conceptually and ideologically different. The resource approach to these categories uses interchangeable quantitative and qualitative measures, allowing for an analogous assessment of the functional capabilities of quantum computational and metrological systems remaining in a state of superposition, through the resources of coherence and entanglement stored in them. Quantum superposition is a kind of a basement foundation, on which measurable qualitatively and quantitatively resources like coherence and entanglement enable building quantum technologies and applications. There are numerable measures for these quantum resources, simpler for pure quantum states and more complex for mixed states. These measures see the resources from different functional states. There are defined other measures especially for mixed quantum states like the quantum discord.
KEYWORDS:quantum superposition, quantum coherence, quantum interference, quantum entanglement, quantum discord, qubit, qudit

BEZPRZEWODOWE (OTA) TESTOWANIE MODUŁÓW AiP – WYZWANIA I MOŻLIWOŚCI
(Over-the-air (OTA) testing of AiP modules – challenges and opportunities)
K. DĄBROWIECKI..........31

Streszczenie
W artykule przedstawiono tendencje i prognozy w rozwoju pakietów antenowych przeznaczonych dla technologii 5G. Omówiono wyzwania i możliwości dotyczące testowania modułów AiP (Antenna in Package). Przedstawiono koncepcję i prototyp testowania układów antenowych wykorzystujące linie transmisyjne umieszczone w reaktywnym bliskim zakresie promieniowania dla częstotliwości 5,8 GHz. Linie transmisyjne badanego promiennika są tak zaprojektowane, aby uniknąć rozstrojenia impedancji punktu zasilania anteny. Niepożądane sprzężenie z sąsiednimi antenami jest tłumione o więcej niż 10 dB, dlatego możliwe staje się testowanie równocześnie kilku anten. Ponadto artykuł przedstawia prototypowe rozwiązanie testowania modułu antenowego (AiP) o częstotliwości 28 GHz z wykorzystaniem systemu ATE V93000 Wave Scale Millimeter CardCage.
SŁOWA KLUCZOWE:SiP (System in Package), AiP (Antenna in Package), OTA (Over the Air), daleki i bliski zakres, reaktywny bliski zakres

ABSTRACT
The article presents trends and forecasts in the development of antenna packages for 5G technology. The challenges and opportunities for testing AiP (Antenna in Package) modules were discussed. The concept and prototype of testing antenna systems using transmission lines located in the reactive nearfield for the frequency of 5.8 GHz are presented. The transmission line probes are designed to avoid de-tuning of the antenna feed-point impedance. Unwanted coupling to neighboring antennas is suppressed by more than 10 dB therefore it becomes possible to test several antennas simultaneously. In addition, the article presents a solution for testing a 28 GHz AiP module using the ATE V93000 Wave Scale Millimeter Card Cage system.
KEYWORDS:SiP, AiP, OTA, far-field, near-field, reactive near-field