AKTUALNY NUMER ELEKTRONIKA

Spis tresci zeszytu Elektronika nr 4/2022

ORĘDZIE SEKRETARZA GENERALNEGO MIĘDZYNARODOWEGO ZWIĄZKU TELEKOMUNIKACYJNEGO ITU NA ŚWIATOWY DZIEŃ TELEKOMUNIKACJI I SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 2022 R .......2


SŁOWO NA ŚDTISI 2022: TECHNIKI CYFROWE NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I ZDROWEGO STARZENIA SIĘ. .......3


HOW THE SMART HARDWARE ENGINEER CAN EASILY DESIGN POWER SUPPLIES .......6


80 PROC. POLAKÓW AKCEPTUJE ATOM JAKO ŹRÓDŁO ENERGII. .......7


GLOBALNI DOSTAWCY PRZYGOTOWUJĄ SIĘ DO TARGÓW IFA 2022. .......8


PROJEKT INTELIGENTNEGO DOMU Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA OpenHAB (Smart home project using OpenHAB software)
M. BOŁZAN, J. MICHALAK......................9

Streszczenie
W artykule przedstawiono przykładowy sposób wykonania i konfiguracji fragmentu projektu inteligentnego domu. Przedstawiono przykładowe systemy obsługujące dom oraz urządzenia odpowiadającej za komunikację pomiędzy systemem a użytkownikiem. Wykazano, że wykorzystując popularnie dostępne na rynku oprogramowanie i układy elektroniczne można stosunkowo łatwo uruchomić efektywną wersję tzw. inteligentnego domu z dostępem do źródeł informacji z czujników zewnętrznych publikowanych w sieci internetowej.
SŁOWA KLUCZOWE:OpenHAB, Raspbery Pi, inteligentny dom, Linuks

ABSTRACT
The article presents an example of how to make and configure a fragment of a smart home project. The examples of systems supporting the house and devices responsible for communication between the system and the user are presented. It has been shown that using software and electronic circuits popularly available on the market, it is relatively easy to run an effective version of the so-called Smart Home with access to information sources from external sensors published on the Internet.
KEYWORDS:OpenHAB, Raspbery Pi, Smart Home, Linuks


STANOWISKO DIAGNOSTYCZNE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH W SYSTEMACH AUTOMATYKI
(Diagnostic stand for measuring devices in automation systems)
P. ŁUKIANIUK, M. SUPRONIUK...............13

Streszczenie
Artykuł powstał w oparciu o pracę dyplomową zrealizowaną przez studenta Wojskowej Akademii Technicznej. W niniejszej publikacji zawarto krótki opis stanowiska laboratoryjnego na bazie sterownika PLC do testowania elementów pomiarowych w systemach automatyki. Przedstawione zostały etapy projektowania części programowej oraz budowy praktycznego stanowiska. Dodatkowo przedstawiono diagnostykę użytą w pracy dyplomowej.
SŁOWA KLUCZOWE:diagnostyka techniczna, sterownik PLC, LOGO! Soft Comfort, LogoAccessTool, diagnostyka czujnika

ABSTRACT
The article is based on a thesis made by a student of the Military University of Technology. This publication contains brief description of a PLC based laboratory stand for testing measuring elements in automation systems. The stages of designing the program part and building a practical stand were presented. Additionally, the diagnostics used in the thesis is presented.
KEYWORDS:technical diagnostics, PLC controller, LOGO! Soft Comfort, LogoAccessTool, body diagnostics.


IMPULSY ATTOSEKUNDOWE
(Attosecond pulses)
R. ROMANIUK...............19

Streszczenie
Generacja izolowanych impulsów attosekundowych wymaga szerokiego pasma i panowania nad fazą poszczególnych składników takiego znacznego spektrum długości fal. Obszar spektralny generowanych impulsów attosekundowych o czasie trwania w okolicach i poniżej 50 as jest bardzo szeroki, tak że mówimy w zasadzie o „kontinuum attosekundowym” rozciągającym się w zakresie ekstremalnego ultrafioletu EUV i miękkiego promieniowania X - SXR. Apetyty eksperymentatorów są nienasycone, w związku z czym poszukiwane są metody dalszego skrócenia takich impulsów w kierunku pojedynczej attosekundy i poniżej. Wymaga to oczywiście przesunięcia generowanego pod kontrolą fazową kontinnum attosekundowego SRX w kierunku twardego promieniowania X - HXR, a w przyszłości także w kierunku promieniowania gamma. Izolowane impulsy attosekundowe stanowią niczym niezastąpione narzędzie badawcze w takich metodach jak np. ultraszybka spektroskopia czasowo-rozdzielcza. Dostępność coraz krótszych impulsów attosekundowych pozwala na prowadzenie badań z coraz większą rozdzielczością czasową w obszarze dynamiki elektronowej w materii, także w zakresie ekstremalnie wysokich natężeń pola i warunków relatywistycznych i ultrarelatywistycznych. W zakresie mniejszych natężeń, dostępność technicznych źródeł impulsów attosekundowych, relatywnie tanich i o niewielkich rozmiarach zmienia wiele metod badawczych i technologicznych w fizyce, chemii, biologii, inżynierii materiałowej, itp. Opanowanie technologii generacji impulsów o czasie trwania poniżej 100 as metodą HHG, ok. roku 2010 spowodowało nawet odważne wprowadzenie już wówczas terminu rewolucji attosekundowej.
SŁOWA KLUCZOWE:impuls attosekundowy, fizyka attosekundowa, attofizyka, zjawiska ultraszybkie, generacja wysokich harmonicznych HHG

ABSTRACT
The generation of isolated attosecond pulses requires a wide bandwidth and phase control of the individual components of such a large spectrum of wavelengths. The spectral area of the generated attosecond pulses with a duration in the region of 50 as and below is very wide, so we are basically talking about an “attosecond continuum” extending in the range of extreme ultraviolet (EUV) and soft X-rays (SXR). The experimenter’s appetites are insatiable, so methods are being sought to further shorten such pulses towards a single attosecond. Of course, this requires a shift of the attosecond continuum generated under phase control towards hard X-rays (HXR), and in the future also towards gamma radiation. Isolated attosecond pulses are an indispensable research tool in such methods as e.g. ultrafast time- resolved spectroscopy. The availability of ever shorter attosecond pulses allows to conduct research with ever greater time resolution in the field of electron dynamics in matter, also in the field of extremely high field intensities and relativistic/ultrarelativistic conditions. On the lower intensity side, the availability of technical attosecond pulse sources, relatively cheap and of small size, of table-top type, changes many research and technological methods in physics, chemistry, biology, materials science, etc. Mastering the technology of generating pulses with duration below 100 as by the HHG method, around 2010, even resulted then in a bold introduction of the term attosecond revolution.
KEYWORDS:attosecond pulses, attosecond physics, attophysics, ultrafast science and technology, high harmonic generation HHG.


NADPRZEWODNIKOWE CZUJNIKI POMIARU PÓL MAGNETYCZNYCH
(Superconducting sensors for measuring magnetic fields)
J. SOSNOWSKI...............28

Streszczenie
W artykule przedyskutowano zagadnienie wykorzystania nadprzewodników do pomiaru pól magnetycznych. Rozpatrzono działanie cienkowarstwowych, wysokotemperaturowych nadprzewodnikowych interferometrów kwantowych SQUID-ów, które znajdują coraz szersze zastosowanie, szczególnie w biomedycynie. Przedstawiono zakres pól magnetycznych występujących w przyrodzie i stosowalność do ich pomiaru SQUID-ów.
SŁOWA KLUCZOWE:pomiary, pola magnetyczne, zjawiska Josephsona, nadprzewodnictwo

ABSTRACT
The article discusses the issue of using superconductors to measure magnetic fields. Operation of thin-film high-temperature superconducting quantum interferometers SQUID-s, which are increasingly used, especially in biomedicine, was considered. The scope of the magnetic fields occurring in nature and the applicability to their measurement of SQUIDs were presented.
KEYWORDS:measurements, magnetic fields, Josephson phenomena, superconductivity.


ZASTOSOWANIA FOTONIKI, SYMPOZJUM WILGA 1998-2022
(Photonics Applications, WILGA Symposium 1998-2022)
R. ROMANIUK...............30

Streszczenie
Sympozjum WILGA zapisało się trwale w krajobrazie młodej nauki w Polsce. Organizowane przez ostatnie ćwierć wieku Sympozjum WILGA obejmowało tematycznie fotonikę, optoelektronikę, nowoczesne systemy elektroniczne w aspektach projektowych, sprzętowych, technologicznych, konstrukcyjnych, programistycznych i eksploatacyjnych. Tematyką przewodnią była optoelektronika, fotonika, inżynieria optyczna i ich integracja w większe systemy i środowiska funkcjonalne z elektroniką, telekomunikacją, mechatroniką. Uczestnikami Sympozjum WILGA są głównie doktoranci a także magistranci z politechnik z wydziałów elektroniki, mechatroniki, fizyki technicznej, inżynierii materiałowej. W okresie przed pandemią, rocznie w Sympozjum WILGA brało udział ponad 400 osób. Sympozjum WILGA jest organizowane w dwóch edycjach rocznie zimowej w styczniu i wiosennej na przełomie maja i czerwca. W ostatnich latach była organizowana także sesja jesienna we wrześniu. Materiały Sympozjum WILGA były publikowane od roku 2002 w konferencyjnej serii wydawniczej Proceedings of SPIE. W Sympozjum WILGA wzięło udział łącznie kilka tysięcy doktorantów i magistrantów z całej Polski, często przybyłych w towarzystwie swoich opiekunów naukowych. Dorobek publikacyjny Sympozjum WILGA zawiera ponad 2000 artykułów naukowych i technicznych opublikowanych w indeksowanych bazach bibliometrycznych jak Scopus i Web of Science, a także w miesięczniku Elektronika i kwartalniku PAN IJET. Jubileuszowa 50 edycja Sympozjum WILGA jest planowana na wrzesień 2022.
SŁOWA KLUCZOWE:pfotonika, optoelektronika, elektronika, systemy elektroniczne, telekomunikacja, informatyka stosowana, infrastruktura badawcza, szkoły doktorskie

ABSTRACT
The WILGA Symposium has become a permanent important scientific event in the landscape of young science in Poland. Organized over the last quarter of a century, the WILGA Symposium covered thematically photonics, optoelectronics, modern electronic systems in terms of design, hardware, technology, construction, programming and operation. The main topics were optoelectronics, photonics, optical engineering and their integration into larger systems and functional environments with electronics, telecommunications and mechatronics. The participants of the WILGA Symposium are mainly doctoral students and graduate students from polytechnic universities from the faculties of electronics, mechatronics, technical physics, and materials engineering. In the pre-pandemic period, over 400 people attended the WILGA Symposium each year. The WILGA Symposium is organized in two editions per year, winter in January and spring at the turn of May and June. In recent years, an autumn session has also been organized in September. The materials of the WILGA Symposium have been published since 2002 in the conference series Proceedings of SPIE. The WILGA Symposium was attended by several thousand doctoral and graduate students from all over Poland, often accompanied by their tutors. The publication output of the WILGA Symposium includes over 2,000 scientific and technical articles published in indexed bibliometric databases such as Scopus and Web of Science, as well as in the Elektronika monthly and the PAN IJET quarterly. The jubilee edition of WILGA Symposium is planned in September 2022
KEYWORDS:mphotonics, optoelectronics, electronics, electronic systems, telecommunications, applied informatics, research infrastructure, doctoral schools


7. FORUM INTELIGENTNEGO ROZWOJU, CZYLI KONGRES PROJEKTÓW PRZYSZŁOŚCI ..........40