AKTUALNY NUMER ELEKTRONIKA

Spis tresci zeszytu Elektronika nr 10/2022

NOBLISTA Z FIZYKI DOKTOREM HONORIS CAUSA WAT .......1


WZMACNIACZ MOCY KLASY D .......5


ELEKTRONICZNA SZCZOTKA DO ZĘBÓW .......6


PSpice TO IsSpice KONWERTER.......7


PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE PRZEŁĄCZNIKÓW SIECI DEFIONIOWANYCH PROGRAMOWO W ODPORNYCH NA REDUNDACJE SIECIACH TYPU MLAG Z ZAUFANYM SERWEREM DHCP (Practical implementation of software defined networks in reduntationresistant MLAG networks with trusted DHCP server)
B. BORYSIEWICZ, P. ŁUBKOWSKI......................8

Streszczenie
Odporne na zakłócenia programowalne sieci komputerowe od lat wspierają i umożliwiają pracę w dużych instytucjach, korporacjach i uczelniach integrujących pracę dziesiątek pracowników i urządzeń specjalistycznych. W ostatnich latach epidemia koronawirusa wymusiła przejście do trybu pracy zdalnej większości z nich. Otworzyło to drogę do szerszego zastosowania cyberataków polegających na wykradaniu danych. W artykule przedstawiono jedną z metod wykorzystania nowoczesnego przełącznika SDN do przeciwdziałania atakom polegającym na podszywaniu się pod zaufany serwer DHCP w sieci.
SŁOWA KLUCZOWE:SDN, DHCP spoofing, DHCP snooping, cyberbezpieczeństwo

ABSTRACT
For years, software defined networks, resistant to interference, have been supporting and enabling work in large institutions, corporations and universities that integrate the work of dozens of employees and specialized devices. In recent years, the coronavirus epidemic has forced most of them to switch to remote work. This paved the way for the wider use of data-stealing cyberattacks. The article presents one of the methods of using a modern SDN switch to counteract the spoofing attacks of a trusted DHCP server on the network.
KEYWORDS:SDN, DHCP spoofing, DHCP snooping, cybersecurity


TECHNIKA LASEROWA
(Laser Technology)
R. ROMANIUK......................................12

Streszczenie
Technika laserowa obejmuje badania, konstrukcję i zastosowania laserów, urządzeń i systemów laserowych. Obecne zastosowania laserów są bardzo szerokie i obejmują np. badania podstawowe i techniczne, technikę satelitarną, astronomię, telekomunikację, technikę komputerową, biologię i medycynę, ochronę środowiska, obróbkę materiałów, przemysł, technikę wojskową i wiele innych obszarów. Wraz z rozwojem badań i konstrukcji, generacje funkcjonalnych laserów zmieniają się np. pod względem efektywności, kosztów, wygody zastosowania, itp. Na przykład klasyczne generacje laserów stosowane w technikach spawalniczych są zastępowane elastycznymi rozwiązaniami wykorzystującymi lasery światłowodowe. Dalszy znaczny postęp obserwuje się w obszarze teorii i budowy laserów dla fotoniki zintegrowanej i nanofotoniki. Nanofotonika kwantowa jest potencjalnie jedną z podstaw nowej kwantowej generacji technik informacyjnych, komputingu kwantowego w wersji fotonicznej, fotonicznej metrologii kwantowej, fotonicznych czujników kwantowych, kwantowych metod obrazowania, znacznie dokładniejszych metod pomiaru czasu i częstotliwości, itp. W dniach 19-23 września br. w Karpaczu odbyło się 13 Krajowe Sympozjum Techniki Laserowej zorganizowane przez uczonych fotonicznych i laserowych z Politechniki Wrocławskiej. Sympozjum zgromadziło ponad 150 osób z całego kraju i podsumowało znakomite krajowe osiągnięcia techniki laserowej w okresie ostatnich czterech lat od spotkania.
SŁOWA KLUCZOWE:fotonika, optoelektronika, inżynieria optyczna, lasery, lasery światłowodowe, fotonika laserowa, układy laserowe, zastosowania laserów

ABSTRACT
Laser technology includes research, construction and application of lasers, laser devices and systems. Current laser applications are very broad and include, for example, basic and technical research, satellite technology, astronomy, telecommunications, computer technology, biology and medicine, environmental protection, material processing, industry, military technology and many other areas. With the development of research and construction, the generations of functional lasers change, for example in terms of efficiency, cost, convenience of use, etc. For example, classic generations of lasers used in welding techniques are being replaced by flexible solutions using fiber lasers. Further significant progress is observed in the area of the theory and construction of lasers for integrated photonics and nanophotonics. Quantum nanophotonics is potentially one of the foundations of a new generation of quantum information techniques, photonic quantum computing, photonic quantum metrology, photonic quantum sensors, quantum imaging methods, much more accurate time and frequency measurement methods, etc. The 13th National Symposium on Laser Technology was organized in Karpacz on 19-23 September 2022, by photonic and laser scientists from the Wrocław University of Technology. The symposium gathered over 100 people from all over the country and summarized the outstanding national achievements of laser technology in the last four years from the previous meeting.
KEYWORDS:photonics, optoelectronics, optical engineering, lasers, optical fibre lasers, laser photonics, laser systems, laser applications


TLENKI SZEROKO-PRZERWOWE - ZASTOSOWANIA
(Wide band gap oxides – applications)
M. GODLEWSKI...............20

Streszczenie
Tlenki szeroko-przerwowe są masowo stosowane w wielu dziedzinach, zaczynając od budownictwa, przemysłu spożywczego, w kosmetykach, w różnego rodzaju zasypkach, w medycynie. W artykule, na podstawie własnych prac, przedstawione są przykłady zastosowań tych tlenków w elektronice, fotowoltaice, w optoelektronice. Następnie omówione zostaną najnowsze zastosowania wybranych tlenków w medycynie.
SŁOWA KLUCZOWE:tlenki szeroko-przerwowe, elektronika, optoelektronika, zastosowania biomedyczne

ABSTRACT
Wide-gap oxides are massively used in many fields, starting from construction industry, food industry, in cosmetics, in various kinds of powders, in medicine. The paper presents examples, based on own results, of oxides applications in electronics, photovoltaics, and optoelectronics. Next, the latest applications of selected oxides in medicine will be discussed.
KEYWORDS:wide band gap oxides, electronics, optoelectronics, biomedical applications


ELEKTROMECHANICZNE SPRZĘŻENIE ZWROTNE DLA NISKOTONOWYCH GŁOŚNIKÓW DYNAMICZNYCH Z KASKADOWYM POŁĄCZENIEM DWÓCH REGULATORÓW PID
(Motional feedback for low-frequency dynamic loudspeakers with cascade connection of two PID-controllers)
T. ŁYSEK...............24

Streszczenie
Artykuł zawiera projekt nowej metody redukcji zniekształceń nieliniowych w torze sygnałowym. Publikacja prezentuje opis elektronicznego systemu służącego do redukcji zniekształceń nieliniowych w niskotonowych głośnikach dynamicznych, schemat blokowy oraz schemat ideowy zmodyfikowanego systemu elektromechanicznego sprzężenia zwrotnego a także wyniki pomiarów zniekształceń nieliniowych. Projekt ten stanowi nowe podejście do projektowania tego typu układów. Układ wykorzystuje kaskadowe połączenie dwóch regulatorów PID. Układ podrzędny realizuje sprzężenie prądowe natomiast układ nadrzędny realizuje sprzężenie przyspieszeniowe. Prezentowany układ elektroniczny pozwala na znaczącą redukcję zniekształceń nieliniowych w zakresie najniższych częstotliwości pasma akustycznego. Wyniki pomiarów potwierdzają prawidłowe działanie metody redukcji zniekształceń zaproponowanej w tej publikacji.
SŁOWA KLUCZOWE:elektromechaniczne sprzężenie zwrotne, redukcja zniekształceń nieliniowych, regulatory PID, niskotonowe głośniki dynamiczne, pomiary THD

ABSTRACT
This article includes the development of a new method of reducing nonlinear distortion in the signal path. The paper presents the description of the electronic system used to reduce the nonlinear distortion in low-frequency dynamic loudspeakers, the block diagram and the schematic diagram of the modified motional feedback system and the measurement results of nonlinear distortion. This project is a new approach to the design of this type of circuit. The system uses a cascade connection of two PID-controllers. The slave controller implements the current feedback, while the master controller implements the acceleration feedback. The presented electronic circuit allows for a significant reduction of nonlinear distortion at the lowest frequencies of the acoustic band. The measurement results confirmed the correctness of the nonlinear distortion reduction method proposed in this publication.
KEYWORDS:motional feedback, reduction of nonlinear distortion, PID-controllers, low-frequency dynamic loudspeakers, THD measurement


MODELOWANIE STANÓW STATYCZNYCH I DYNAMICZNYCH SILNIKA INDUKCYJNEGO Z WYKORZYSTANIEM ŚRODOWISKA MatLab
(Static and dynamic states of induction motor using MatLab environment modeling)
P. DZIERLATKA, K. KICZYŃSKI, M. SUPRONIUK...............33

Streszczenie
Artykuł powstał w oparciu o pracę dyplomową zrealizowaną przez studenta Wojskowej Akademii Technicznej. W niniejszej publikacji zaprezentowano matematyczne modele: statyczny oraz dynamiczny silnika indukcyjnego. Pokazano wykorzystanie tych modeli do symulacji charakterystyk statycznych i dynamicznych silnika. Posłużono się środowiskiem Matlab oraz pakietem Simulink. Omówiono też aplikację do symulacji stanów dynamicznych stworzoną w oparciu o pakiet Matlab App Designer.
SŁOWA KLUCZOWE:silnik indukcyjny, silnik asynchroniczny, modelowanie stanów statycznych i dynamicznych, Matlab Simulink, Matlab App Designer

ABSTRACT
The article is based on a thesis made by a student of the Military University of Technology. This publication contains induction motor static and dynamic models descriptions. This models simulating stating and dynamic characteristics use was shown. Matlab environment and Simulink used. Simulating dynamic states application created with Matlab App Designer also discussed.
KEYWORDS:induction motor, asynchronous motor, static and dynamic states, modeling Matlab Simulink, Matlab App Designer