AKTUALNY NUMER ELEKTRONIKA

Spis treści zeszytu Elektronika nr 2/2024

NIEZBĘDNI I POSZUKIWANI
E. MAŃKIEWICZ-CUDNY. . . . . . . . . . 2

Z OKAZJI 65-LECIA DZIAŁANIA IZBY RZECZOZNAWCÓW STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
S.CIEŚLIK. . . . . . . . . . 3

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH I RZECZOZNAWSTWO
(Association of Polish Electrical Engineers and its Chamber of Experts)
M. ZASTAWNY, A. SKORUPSKI, R.ROMANIUK . . . . . . . 4

Streszczenie
Na początku roku 2024 mija 65 lat od utworzenia Izby Rzeczoznaw- ców Stowarzyszenia Elektryków Polskich IRSEP Przez ten czas zarówno samo Stowarzyszenie, jak i jego Izba Rzeczoznawców ulegało znacznym przemianom Szczególnie istotne zmiany w warunkach uprawiania rzeczoznawstwa stowarzyszeniowego zachodziły w ostatnich latach, wraz z dynamicznymi przemianami gospodarczymi i politycznymi w kraju Rzeczoznawstwo silnie ba- zuje na warunkach gospodarczych oraz sposobach rozszerzania i dostępności kompetencji naukowo-technicznych i przemysło- wych w społeczeństwie Kiedyś te najwyższe kompetencje były dość ściśle ograniczone do dobrze zorganizowanych środowisk zawodowych związanych np ze stowarzyszeniami naukowo-tech- nicznymi, takimi jak: SEP, SIMP i innymi oraz ciałami federacyjnymi jak FSNT NOT itp Kompetencje były także generowane w najlep- szych centrach przemysłowych, często związanych z politechnicz- nymi ośrodkami akademickimi Dzisiaj jest i nieco podobnie, ale także zupełnie inaczej Rola rzeczoznawstwa i jego odniesienia do stowarzyszeń - w tym SEP - ulega znacznym przemianom Z tej oka- zji, głównie z powodu Jubileuszu IRSEP, ale i potrzeby intelektualnej reakcji na nieodwracalne zmiany miejsca SEP i rzeczoznawstwa w gospodarce, grupa osób związanych z SEP i Centralnym Ośrod- kiem Rzeczoznawstwa CORSEP dzieli się w niniejszym artykule, w formie eseju, kilkoma subiektywnymi refleksjami Te refleksje autorzy zamieniają na pytania dotyczące dzisiejszej kondycji na- szego Stowarzyszenia
SŁOWA KLUCZOWE: SEP, IRSEP, CORSEP, Izba Rzeczoznawców, rzeczoznawca, rzeczoznawstwo, ekspertyzy

ABSTRACT
At the beginning of the year 2024, 65 years will have passed since the establishment of the Chamber of Experts/Appraisers of the Association of Polish Electricians IRSEP During this period, both the Association itself and its Chamber of Experts under- went significant changes Particularly significant changes in the conditions for practicing association appraisal have occurred in recent years, along with dynamic economic and political changes in the country Expertise/appraisal is strongly based on economic conditions and the ways in which scientific, technical and indu- strial competences are expanded and available in the society In the past, these highest competencies were quite strictly limited to well-organized professional communities related to, for exam- ple, scientific and technical associations such as SEP, SIMP and others, and federal bodies such as FSNT NOT, etc Competencies were also generated in the best industrial centres, often asso- ciated with academic polytechnic centres Today, it is somewhat similar, but also completely different The role of appraisal and its relation to associations, including SEP, is undergoing significant changes On this occasion, mainly the IRSEP 65th Jubilee, but also due to the need for an intellectual response to the irreversible changes in the place of SEP and of appraisal in the economy, a group of people associated with SEP and the central unit of the Chamber of Experts of SEP (CORSEP) shares several subjective reflections in this article having an essay form These reflections are formulated as questions concerning the current status of SEP.
KEYWORDS: SEP, IRSEP, CORSEP, Chamber of Experts, appraiser, experts and appraisers in electrical engineering, expertise, Associa- tion of Polish Electrical Engineers

RZECZOZNAWSTWO W STOWARZYSZENIU ELEKTRYKÓW POLSKICH
(The Chamber of Licensed Experts in Association of Polish Electrical Engineers)
A. SKORUPSKI . . . . . . . 13

Streszczenie
W artykule przedstawiono powstanie, historię i dzień dzisiejszy Izby Rzeczoznawców Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Dużą uwa- gę poświęcono osobom zaangażowanym w ten proces. Na różnych etapach rozwoju proces ten przebiegał w różny sposób i władze stowarzyszenia stawiały Izbie różne zadania. Zmieniało się także kierownictwo Izby i w artykule zawarto ich składy. Pokazano także jak zmieniały się działy specjalistyczne i ich zakresy działalności
SŁOWA KLUCZOWE: rzeczoznawca, rzeczoznawstwo, Izba Rzeczoznawców IRSEP, ekspertyzy, opinie, opracowania

ABSTRACT
This article presents the creation time, history and present day of Chamber of Experts of Association of Polish Electri- cal Engineers. Many of members of APEE were involved in this process. During the different stages of development of Chamber of Experts this process proceeded differently and the association’s authorities assigned different tasks to the Chamber Was also changed the leadership of the Chamber and article includes their members. It also shows how specialist divisions and their scope of activities have changed
KEYWORDS: expert, Chamber of Experts, Association of Polish Electrical Engineers, APEE, expertise, opinions, studies

OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA OEIT PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ
(OEIT Expert Center - past, present, future)
W. STĘPLEWSKI, J. KAPUŚCIŃSKA. . . . . . . 18

Streszczenie
W artykule przedstawiono historię Izby Rzeczoznawstwa SEP w kontekście jej działalności związanej z Oddziałem EIT SEP. Scharakteryzowano działalność Ośrodka rzeczoznawstwa Oddziału i rozwój na różnych etapach wraz z przedstawieniem osób tworzących Ośrodek rzeczoznawstwa
SŁOWA KLUCZOWE: ekspertyzy, ocena techniczna, rzeczoznawstwo, opinie, audyty

ABSTRACT
The article presents the history of the Expert Chamber in As- sociation of Polish Electrical Engineers (SEP) in the context of its activities related to the Electronic, Computer science, Telecommunication SEP Branch (OEIT SEP). The activities of the Expert Center of the Branch and its development at various stages were characterized, along with the presentation of the people creating the Expert Center
KEYWORDS: expertise, technical assessment, Expert Chamber, opinions, audits

RZECZOZNAWSTWO POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
S. SZAŁKOWSKI, K. KONIECZNY, S. PLECHAWSKI . . . . . . . . 20

OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA ODDZIAŁU GLIWICKIEGO SEP
T. KRASZEWSKI . . . . . . . . 24

OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA PRZY ODDZIALE POZNAŃSKIM SEP
M. ZAJĄCZEK, S. OLSZEWSKI. . . . . . . . 25

HISTORIA OŚRODKA RZECZOZNAWSTWA SEP W GDAŃSKU
M. RUSIN. . . . . . . . 26

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE RZECZOZNAWSTWA W ODDZIALE KRAKOWSKIM SEP
J. STRZAŁKA. . . . . . . . 30

OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA PRZY ODDZIALE RZESZOWSKIM SEP
B. PAŁAC. . . . . . . . 33

DZIAŁALNOŚĆ IZBY RZECZOZNAWCÓW PRZY ODDZIALE KIELECKIM SEP
J. GĄSIOR. . . . . . . . 34

OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO SEP
E. PILAK. . . . . . . . 36

OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA W BIAŁOSTOCKIM ODDZIALE SEP
P. MYTNIK . . . . . . . 38

BYDGOSKI OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA SEP
J. NOWASTOWSKI. . . . . . . . 40

OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA PRZY ODDZIALE LUBELSKIM SEP
W. FRĄCKIEWICZ. . . . . . . . 41

RZECZOZNAWSTWO W ODDZIALE WARSZAWSKIM SEP W LATACH 2007–2013
E. URBANEK. . . . . . . . 42

RZECZOZNAWSTWO W ODDZIALE WARSZAWSKIM SEP W LATACH 2013–2023
Z. STODOLSKI. . . . . . . . 45

OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA PRZY ZARZĄDZIE ODDZIAŁU WROCŁAWSKIEGO SEP
M. BEREŹNICKI. . . . . . . . 46