AKTUALNY NUMER ELEKTRONIKA

Spis tresci zeszytu Elektronika nr 4/2021

NOWE OBLICZE ANALIZATORA SignalShark FIRMY NARDA-STS.......2


OPTYCZNY SYSTEM OBSERWACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ
(Optical airspace observation system)
J. ANTOSZCZYK, A. WITCZAK..........5

Streszczenie
Lotniska od początku swojego istnienia borykają się z problemem kontroli przelotów lub bytowania ptaków, co powoduje wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia kolizji statku powietrznego z nimi. System obserwacji przestrzeni powietrznej pozwoli na zarejestrowanie obiektu latającego poruszającego się w obserwowanej strefie. Może nim być również dron. Jest urządzeniem przeznaczonym do zastosowania na terenie lotniska i w jego okolicy. Ma on na celu wykrywać i śledzić niepożądane obiekty oraz przekazywać informację do operatora urządzenia o możliwym zagrożeniu. Praca urządzenia polega na obserwacji wyznaczonego sektora za pomocą kamery i rejestracji obrazu widzianego przez nią. System po wykryciu obiektu rozpoczyna proces śledzenia i alarmowania w postaci wizualnej i akustycznej.
SŁOWA KLUCZOWE:system obserwacji, śledzenie obiektów, optyka, bezpieczeństwo

ABSTRACT
Since the beginning of its existence, airports have been struggling with the problem of flight control or the existence of birds, which increases the probability of an aircraft collision with them. The airspace observation system will allow to register a flying object moving in the observed zone. It can also be a drone. It is a device intended for use in and around the airport. Its purpose is to detect and track undesirable objects and transmit information to the device operator about a possible threat. The device works by observing the designated sector with a camera and recording the image seen by it. After detecting the object, the system starts the process of tracking and alerting in the visual and acoustic form.
KEYWORDS:observation system, object tracking, optics, safety

UKŁAD NAMIERZANIA ŹRÓDŁA EMISJI W SYSTEMIE RATOWNICTWA
(System of the emission source bearing meassurement in the rescue system)
M. JAKUBCZYK, A. WITCZAK..........10

Streszczenie
Urządzenia pokładowe instalowane na statkach powietrznych służb ratownictwa, pozwalają na niesienie pomocy osobom w warunkach zagrożenia. Urządzeniem zdolnym do lokalizacji rozbitków wyposażonych w radiowe źródła komunikacji jest automatyczny radionamiernik pasma VHF. W artykule przedstawiono proces budowy takiego systemu w oparciu o gotowe oraz samodzielnie skonstruowane komponenty.
SŁOWA KLUCZOWE:lotnicze ratownictwo, radionamiernik, lokalizacja

ABSTRACT
On-board devices installed on rescue service aircraft allow for helping people in hazardous conditions. An automatic VHF radio finder is a device capable of locating survivors equipped with radio communication sources. The article presents the process of building such a system based on ready-made and self-constructed components.
KEYWORDS:aeronautical rescue, direction finder, location

WPŁYW ŚRODOWISKA REALIZACJI USŁUGI WebRTC NA JAKOŚĆ KOMUNIKACJI
(Impact of WebRTC service execution on communication quality)
M. RZEMIENIAK, P. ŁUBKOWSKI..........14

Streszczenie
Artykuł dotyczy testowania usługi WebRTC (Web Real Time Communication) w środowisku MiniNet. Przedstawiony został problem wpływu opóźnienia, przepustowości oraz poziomu strat pakietów na jakość komunikacji z wykorzystaniem usługi WebRTC. Przedstawione zostały aplikacje pozwalające na zmianę warunków panujących w sieci oraz aplikacja analizująca audio i wideo pod kątem jakości. Przybliżone zostały trzy scenariusze badań oraz wpływ zmieniających się parametrów w każdym z przypadków na jakość komunikacji.
SŁOWA KLUCZOWE:WebRTC, MiniNet, jakość, przepustowość, opóźnienie, poziom strat pakietów

ABSTRACT
This article focused on testing the WebRTC (Web Real Time Communication) service in a MiniNet environment. The problem of how latency, bandwidth, and packet loss levels affect the quality of communication using the WebRTC service was shown. Applications that allow changing network conditions and an application that analyses audio and video for quality were presented. Three test scenarios and the impact of changing parameters in each case on the quality of communication are presented.
KEYWORDS:WebRTC, MiniNet, quality, bandwidth, delay, packet loss rateWPŁYW WYGRZEWANIA NA WŁAŚCIWOŚCI CIENKICH WARSTW TLENKU WANADU
(Influence of post-process annealing on the properties of vanadium oxide thin films)
S. KIEŁCZAWA, A. LUBAŃSKA, M. MAZUR, A. WIATROWSKI..........18

Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu wygrzewania na właściwości cienkich warstw tlenków wanadu (VxOy) wytworzonych metodą rozpylania magnetronowego. Cienkie warstwy bezpośrednio po naniesieniu oraz po wygrzewaniu w 200°C zostały poddane badaniom strukturalnym, optycznym oraz elektrycznym. Współczynnik transmisji cienkich warstw po wygrzewaniu zmniejszył się z około 70% na 50%. Z kolei rezystywność cienkiej warstwy tlenku wanadu po naniesieniu wynosiła 3.4·104 Wcm, natomiast powłoki po wygrzaniu 1.6·102 Wcm. Badania współczynnika Seebecka wykazały, że wraz ze wzrostem różnicy temperatury między kontaktami elektrycznymi następuje zmiana typu przewodnictwa z dziurowego na elektronowy, a wygrzanie warstwy spowodowało uwydatnienie elektronowego typu przewodnictwa.
. SŁOWA KLUCZOWE:tlenki wanadu, cienkie warstwy, termiczna obróbka poprocesowa, właściwości optyczne, właściwości elektryczne

ABSTRACT
This paper provides the research results of the influence of the post-process annealing of vanadium oxide (VxOy) thin films deposited by magnetron sputtering on their properties. As-deposited and annealed at 200°C thin films were analysed by means of their structural, optical and electrical properties. The transmission of thin films after annealing decreased from ca. 70% to 50%. In turn, the resistivity of the vanadium oxide thin films was equal to 3,4·104 Wcm, while after post-process annealing it decreased to 1.6·102 Wcm. The studies of the Seebeck coefficient showed that with the increase of the temperature difference between the electrical contacts, the type of conductivity changes from hole to electron type, while the annealing of the layer enhances the electronic type of conductivity.
KEYWORDS:vanadium oxides, thin films, post-process annealing, optical properties, electrical properties

ZNACZENIE SIŁ STYKU W TESTACH UKŁADÓW SCALONYCH PŁYTEK KRZEMOWYCH – część 1
(Importance of contact forces in the IC wafer probe card testing – part 1)
K. DĄBROWIECKI..........21

Streszczenie
W części pierwszej artykułu przedstawiono znaczenie siły docisku w kartach wspornikowych jako jednego z najważniejszych parametrów w testowaniu układów scalonych. Zaprezentowano właściwości materiałów używanych do budowy mikrokontaktorów (μkontaktorów) wspornikowych. Omówiono udoskonaloną metodę projektowania μkontaktorów wspornikowych przy zastosowaniu 3D modeli elementów skończonych.
SŁOWA KLUCZOWE:Wspornikowa karta testowa, mikrokontaktor, CF, BCF, FEA

ABSTRACT
The first part of the article presents the importance of the contact force in cantilever probe cards as one of the most important parameters in the IC testing. Properties of materials used in the construction of cantilever probes (μcontactors) are presented. An improved method of probe designing with the use of the 3D finite element models is discussed.
KEYWORDS:Cantilever probe card, probe, CF, BCF, FEA

CZTERY SLOTY I LOKOMOTYWA BEZ POCIĄGU
(Four slots and a locomotive without a train)
R. ROMANIUK..........26

Streszczenie
Ocena parametryczna osób zatrudnionych w sektorze nauki oraz instytucji naukowych będzie obejmowała w kraju okres 2017-2021. Ograniczamy się do wybranych subiektywnych rozważań dotyczących nauk inżynieryjno-technicznych. Jak każda ocena także i ta budzi emocje i dyskusje na temat zasad parametryzacji oraz ich stopnia hermetyczności i sztywności. Odpowiedzialne instytucje naukowe przeprowadzają symulacje przyszłych wyników oceny stosując różne warianty dozwolonych optymalizacji metod zdobywania punktów kategoryzacyjnych. Informacje dotyczące potencjalnych ocen są wymieniane pomiędzy uczonymi i instytucjami. Opracowywane są metody działań maksymalizujących uzysk parametryzacyjny. W pewnym sensie metody działania, po licznych porównaniach, ulegają homogenizacji. Wszyscy zaczynają rozumieć, gdzie są chowane konfitury. Konfiturami są kategorie, o które będzie trwać walka. Kategorie, które dadzą pieniądze i uprawnienia. Legislatorzy zapewne z uwagą przyglądają się tym naturalnym adaptacyjnym działaniom środowisk naukowych i podejmują także różne akcje optymalizujące. W nauce, dziedzinie tylko częściowo demokratycznej, jednak coraz bardziej demokratycznej, ważną rolę cały czas odgrywają liderzy, inicjatorzy, opiniotwórcy, indywidualiści, lokomotywy sprawcze. Liderzy działają z zespołem lub bez. W naukach inżynieryjno-technicznych postęp rodzi się najczęściej w zespołach. Indywidualizm naukowy był różnie oceniany, także w ostatnim czasie przemiany nauki w kraju.
SŁOWA KLUCZOWE:nauki inżynieryjno-techniczne, parametryzacja nauki w kraju, ustawa o nauce i szkolnictwie wyższym, ocena uczonych i instytucja naukowych w kraju

ABSTRACT
The parametric assessment of people employed in the science sector and scientific institutions will cover the period 2017-2021 in the country. Here we limit ourselves to selected subjective considerations regarding engineering and technical sciences. Like any assessment, this one also raises emotions and discussions about the principles of parameterization and their degree of hermeticity and stiffness. Responsible scientific institutions carry out simulations of the future assessment results using different variants of the permitted optimization of the methods of obtaining categorization points. Information on potential assessments is exchanged between academics and institutions. Methods of activities to maximize the parametrisation yield are developed. In a sense, the methods of operation become homogenized after numerous comparisons. Everyone is beginning to understand where the preserves are hidden. Jams are the categories that will be fought for. Categories that will give you money and permissions. Legislators probably closely observe these natural adaptive actions of the scientific community and also undertake various optimization actions. In science, a field that is only partially democratic, but more and more democratic, leaders, initiators, opinion-formers, individualists and driving forces, locomotives od development continue to play an important role. Leaders work with or without a team. In engineering and technical sciences, progress is most often born in teams. Scientific individualism has been assessed differently over time, including the recent transformation of science in the country.
KEYWORDS:engineering and technical sciences, parameterization of science in the country, the act on science and higher education, evaluation of scientists and scientific institutions in the country

NIELOKALNOŚĆ (Nonlocality)
R. ROMANIUK..........30

Streszczenie
Nielokalność jest pojęciem najszerszym, wychodzącym także poza obszar kwantowy, odnoszonym do fundamentalnej właściwości Natury. Nielokalność kwantowa jest właściwością obiektów kwantowych we Wszechświecie. Jej obserwacja nie zależy od stosowanego modelu fizycznego obserwowanego eksperymentu. Splątanie kwantowe, gdzie obserwujemy korelacje nielokalne, jest właściwością modelu. Splątanie posiada fundamentalne znaczenie w obecnym rozwoju informacyjnych technologii kwantowych (ITK) i wszystkich ich obszarach, metrologii, komputingu i telekomunikacji. Na tle ogólnego pojęcia nielokalności, omówiono podstawowe właściwości i ograniczenia stanów splątania kubitów. Artykuł jest kolejną częścią edukacyjnej serii na temat dynamicznego rozwoju informacyjnych technologii kwantowych i ich zastosowań. Splątanie staje się obszarem realizacji funkcjonalnych rozwiązań technicznych systemów kwantowych.
SŁOWA KLUCZOWE:nielokalność kwantowa, splątanie kwantowe, twierdzenie J.S.Bella, nierówność CHSH, stan Bella, stany kwantowe dla wielu kubitów W i GHZ, kubity splątane

ABSTRACT
Nonlocality is the widest notion embracing also the non-quantum world. Quantum non-locality is a property of the quantum objects in the Universe. Its observation does not depend on the applied physical model of the observed experiment. Quantum entanglement, where we observe non-local correlations, is a property of the model. Entanglement is fundamental to the current development of quantum information technology and all its areas, metrology, computing and telecommunications. The basic properties and confinements of the qubit entanglement states are discussed on the background of a general presentation of the Nonlocality. The article is the next part of an educational series on the dynamic development of IQT and their applications. Entanglement changes to an area of realization of functional technical solutions of quantum systems.
KEYWORDS:quantum nonlocality, quantum entanglement, J.S.Bell theorem, CHSH nonlinearity, Bell states, quantum states for multiple qubits W and GHS, entangled qubits

LŻEJSZY NIŻ ALUMINIUM, MOCNIEJSZY NIŻ STAL.......37


ZMARŁA KRYSTYNA PRÓSZYŃSKA.......37


GORĄCE TEMATY ENERGOELEKTRONIKI.......38


PAWILONY NARODOWE NA MSPO 2021.......38


SCALONY STABILIZATOR NAPIĘCIA EP7010.......38


PARĘ SŁÓW O GaN I SiC.......39